Dziś Imieniny


STUDIA PODYPLOMOWE MUZYKOTERAPIA
Akademia Muzyczna w Krakowie
Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji MuzycznejRekrutacja na rok akademicki 2020/2021!


Terminarz rekrutacji:


Termin składania dokumentów: 31.08.2020r.
Termin egzaminu: 11-13.09.2020r.

w formie elektronicznej na adres: waleria.skiba@amuz.krakow.pl

Szczegółowy wykaz przedmiotów znajduje się na stronie:
www.muzykoterapia.info
www.amuz.krakow.pl/studia-podyplomowe/muzykoterapia/

Tam również można znaleźć informacje dotyczące wszelkich opłat.

REGULAMIN Studiów podyplomowych MUZYKOTERAPIA.pdfZAŁOŻENIA I CEL:

Celem studiów jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry muzykoterapeutów, którzy mogą ubiegać się o zatrudnienie w placówkach medycznych różnych specjalności, psychologicznych, pedagogicznych oraz w ośrodkach rehabilitacji, rewalidacji, resocjalizacji, a także oświatowych, socjalnych i geriatrycznych. Studia są jednostopniowe. STRUKTUTA:

Zajęcia w grupach:

 • wykłady - wszyscy studenci 
 • ćwiczenia w grupach konwersatoryjnych (do 20 osób) 
 • ćwiczenia w grupach laboratoryjnych (do 5 osób)

I rok jest rokiem uzupełniającym:
 • dla magistrów z zakresu studiów muzycznych istnieje możliwość zwolnienia z przedmiotu nr 2;
 • dla magistrów z zakresu studiów psychologicznych istnieje możliwość zwolnienia z przedmiotów nr: 31, 32, 33;
 • dla magistrów z zakresu studiów pedagogicznych istnieje możliwość zwolnienia z przedmiotów nr: 35, 36, 37, 38; 
 • dla magistrów z zakresu studiów medycznych istnieje możliwość zwolnienia z przedmiotów nr: 40, 41, 42.

Program realizowany jest w ciągu dwóch i pół roku z podziałem na pięć semestrów. 


WIĘCEJ INFORMACJI:

Waleria Skiba
e-mail:

przerwa urlopowa - lipiec - sierpień
KANDYDACI:

Do egzaminu wstępnego mogą być dopuszczeni wyłącznie kandydaci, którzy spełniają następujące warunki wstępne:
1. posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia, pedagogika, medycyna, rehabilitacja lub pokrewnym lub na kierunku studiów muzycznych,
2. ukończyli szkołę muzyczną I stopnia lub wykazują umiejętności muzyczne na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia,
3. w ogłoszonym terminie złożą wymagane dokumenty.OGRANICZENIA WIEKOWE - brak.REKRUTACJA NA I ROK STUDIÓW:

VII edycja obejmować będzie lata akademickie 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023. Data rozpoczęcia - październik 2020 r.. Kryteria przyjęcia kandydata na I rok studiów:
Tegoroczny Egzamin wstępny na Studia Podyplomowe Muzykoterapia zostanie przeprowadzany on-line i będzie składał się z następujących komponentów:
 1. gry na instrumencie:
  - odsłuchania przesłanych nagrań (audio-video) do 31.08.2020r. dwóch utworów muzycznych o zróżnicowanym charakterze na wybranym przez kandydata instrumencie
  - wykazania się predyspozycjami do swobodnego komunikowania się przez instrument (on-line);
 2. testu z literatury muzycznej (on-line);
 3. rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej zainteresowań kierunkowych oraz predyspozycji muzykoterapeutycznych (on-line)

AKTUALNE ZASADY REKRUTACJI (PDF)TRYB I FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW:

 1. kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie AM),,
 2. dyplom lub uwierzytelnioną notarialnie kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 3. dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia – nieobligatoryjnie,
 4. dwie fotografie o wymiarach 35 mm na 45 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane na odwrocie, należy złożyć w teczce z wypisanymi na pierwszej, zewnętrznej stronie teczki danymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, dokładnym adresem zamieszkania i do korespondencji, wybranym rodzajem studiów podyplomowych, określeniem roku akademickiego, którego dotyczy rekrutacja oraz ze spisem składanych dokumentów.

Terminarz rekrutacji:
Termin składania dokumentów: 31.08.2020r.
Termin egzaminu: 11-13.09.2020r.

w formie elektronicznej na adres: waleria.skiba@amuz.krakow.plWYKAZ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH STUDIÓW:
 1. Muzykoterapia
 2. Wprowadzenie do literatury muzycznej
 3. Programowanie muzyki terapeutycznej
 4. Choreoterapia
 5. Techniki parateatralne
 6. Techniki relaksacyjne
 7. Improwizacja
 8. Emisja głosu
 9. Poznanie i doskonalenie umiejętności muzykoterapeutycznych
 10. Muzykoterapia w kinezyterapii
 11. Ćwiczenia z muzykoterapii w psychozach
 12. Ćwiczenia z muzykoterapii w zaburzeniach osobowości
 13. Zastosowanie muzykoterapii w leczeniu uzależnień
 14. Zastosowanie muzykoterapii w geriatrii
 15. Mobilna Rekreacja Muzyczna
 16. Ćwiczenia z muzykoterapii na oddziałach szpitalnych
 17. Zastosowanie muzykoterapii w leczeniu sanatoryjnym
 18. Wykorzystywanie gongów i mis dźwiękowych w pracy terapeutycznej
 19. Ćwiczenia z muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych lub/i ruchowo
 20. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z ADHD
 21. Ćwiczenia z muzykoterapii w leczeniu dysleksji
 22. Zastosowanie muzyki w wadach wymowy
 23. Wykorzystanie techniki E.E.Gordona w działaniach muzykoterapeutycznych
 24. Ćwiczenia z muzykoterapii dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
 25. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób autystycznych
 26. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z zespołem Downa oraz z niepełnosprawnością intelektualną
 27. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z zaburzeniami wzroku
 28. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z zaburzeniami ruchu
 29. Wykorzystanie metody R.Labana w działaniach muzykoterapeutycznych
 30. Psychologiczne podstawy muzykoterapii
 31. Psychologia rozwojowa z elementami defektologii
 32. Psychopatologia
 33. Podstawy psychologii zdrowia
 34. Kierunki i metody psychoterapii
 35. Wprowadzenie do pedagogiki
 36. Pedagogika specjalna
 37. Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 38. Podstawy logopedii
 39. Podstawy psychiatrii
 40. Podstawy nauk medycznych
 41. Choroby psychosomatyczne
 42. Rehabilitacja
 43. Podstawy etyki w muzykoterapii
 44. Seminarium pracy dyplomowej


SPRAWDZANIE WYNIKÓW NAUCZANIA:

W czasie zaliczeń i egzaminów.DOKUMENT ŚWIADCZĄCY O UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Po zrealizowaniu wszystkich przedmiotów, zaliczeń i egzaminów obowiązujących w planie studiów, student otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Muzykoterapii przy Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBYWANIA ZAJĘĆ:

Przewidziano 12 spotkań w roku akademickim w okresie od października do czerwca (nie dotyczy praktyk). Zajęcia odbywają się od piątku popołudniu, przez całą sobotę, do niedzieli - maksymalnie godzina 16:00.OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE:

Wysokość opłat pokrywającą pełny koszt studiów i uwzględniającą 40% odpis na rzecz uczelni zostaje ustalana corocznie przez Senat Akademii Muzycznej. Przewidywany koszt studiów w roku akademickim 2020/2021 to 2.400,00 zł za semestr.

Opłaty prosimy przekazywać na konto Akademii Muzycznej w Krakowie: Bank PEKAO SA, III Oddział Kraków nr 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240DOKUMENTY
Uchwała-nr-10_2016_Regulamin-studiów-podyplomowych.pdf
Zał-1-do-Uchwały-nr-168-Zasady-rekrutacji-Muzykoterapia-2016.pdf
Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz kształceniem w ramach staży artystycznych w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie nr 8 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów.pdf
Harmonogram_egzaminow_2020_21.pdf
kwestionariusz_osobowy.doc
www.muzykoterapia.info © 2006-2021
Projekt i wykonanie: ClickMaster Polska